Sin sal

Ai! sin sal, sin sal
al mig del bancal
a la teua "novia"
li he vist el brial.

No porta brial,
que porta vestit,
ai! sin sal, sin sal
a la mitjanit.

No porta brial
que porta vestit
que jo li l'he vist
a la mitjanit.