Posa vi

POTPURRI DE JOTES

Posa vi, posa vi, posa vi
ens el beurem, ens el beurem, ens el beurem
i si 'mos' despatxen no mon n'anirem
volem estar ací i ací estarem.

Tasta'l i voràs
que com este no en trobaràs
mira com balla, mira com balla
per dins la panxa porta el compàs.

Ne-mo'n ne-mo'n...
ne-mo'n... ja
no mo-n'anem encara encara
que l'amo 'mos' pagarà.

Mare, mare, mare que el riu-rau es crema,
mare, mare, mare, els canyissos també,
mare, mare, mare, em diuen Dolores
Dolores em diuen i no sé per què.

Mare, mare, mare a mi en diuem Toni
mare, mare, mare, mare, perquè duc barret,
mare, mare, mare, també tinc gorretes
que me les guarde pa quan faça fred.

Tinc un pesar que rebente
que quan me'n recorde plore
de vore que estic renyit
amb la més guapa del poble.

Vaig a parlar amb ton pare
i a dir-li la veritat
que em pague les espardenyes
del temps que t'he festejat.

Si tu vergonya tingueres
això a mi no m'ho diries
i em pagaries l'oli
i el seient de les cadires.