A Cari

CARITAT GINER I MÀS
+27-03-09
En pau descanse.